Odvrácená tvář digitální transformace

19. 1. 2018. (redaktor: František Doupal, zdroj: Accenture)
Zpráva společnosti Accenture přináší varování, že digitální fragmentace a zavádění stále nových omezení a předpisů týkajících se toků dat, IT produktů či služeb nebo výchovy nových talentů může poškozovat prostředí, kde se byznys odehrává. Mohla by také ovlivnit firemní strategie zaměřené na růst a inovace. Jak se mohou firmy bránit?

Zpráva „Digitální fragmentace: přizpůsobte se, abyste ve fragmentovaném světe uspěli” uvádí, že předpisy a omezení, která mají digitální fragmentaci na svědomí, jsou často vytvářeny s dobrými úmysly. Pokoušejí se například zlepšit ochranu osobních dat nebo zvýšit IT bezpečnost. Podle zprávy by užší spolupráce vlád a firem mohla pomoci k dosažení těchto cílů, aniž by byly zpomaleny inovace nebo potlačeno použití nových technologií.

Ze čtyř stovek dotázaných ředitelů IT (CIO) a ředitelů pro technologie (CTO) zvažuje 74 %, že zanechá působení v cizí zemi, pozdrží aktuální plány na expanzi do nové země nebo po následující tři roky zanechá pokusů o vstup na trhy v cizích zemích – a to vše z důvodu zvětšení překážek, které globalizaci stojí v cestě. Zpráva vypočítává, že množství restriktivních opatření přijatých státy G20 se mezi lety 2010 a 2016 zčtyřnásobilo. V roce 2010 existovalo 324 restriktivních opatření a v roce 2016 jich bylo již 1 263. Počet zemí, kde existují zákony na ochranu osobních dat, se mezi lety 1995 a 2015 ztrojnásobil z 34 na více než 100.

Důsledkem je nahrazení trendu ‘digitální globalizace,’ který byl hnán vpřed volným tokem dat, trendem ‘digitální fragmentace’. Více než polovina dotázaných lídrů trhu věří, že rostoucí bariéry vůči globalizaci omezí jejich schopnosti v následujících oblastech: používat nebo poskytovat cloudové služby (54 % dotázaných souhlasí, 14 % dotázaných nesouhlasí); využívat a poskytovat analytické služby v různých zemích (54 % dotázaných souhlasí, 15 % dotázaných nesouhlasí) a efektivně fungovat napříč IT standardy v různých zemích (58 % dotázaných souhlasí, 18 % dotázaných nesouhlasí).

„Kroky nasměrované proti globalizaci nutí firmy, aby udělaly zásadní změny ve svých strategických a taktických plánech v celé globální IT architektuře, v hledání talentů, v rozhodnutích o umístění IT infrastruktury a v rozhodnutích týkajících se kyberbezpečnosti,” řekl Omar Abbosh, ředitel pro strategii v Accenture. „Regulace může pomoci utvořit vyšší úroveň bezpečnosti v digitální ekonomii. Měla by však být prováděna tak, aby stimulovala růst a inovace, a ne aby je zpomalovala. Je zapotřebí vést intenzivnější dialog mezi firmami a vládami.”

Zpráva uvádí, že více než polovina dotázaných lídrů firem věří, že rostoucí bariéry pro globalizaci donutí firmy přehodnotit globální IT architekturu (60 % dotázaných), fyzické umístění IT infrastruktury (52 %); strategii kyberbezpečnosti a její dosah (51 %); vztahy mezi globálními a lokálními dodavateli (50 %) a geografickou strategii pro získávání talentů v oblasti IT (50 %). Devadesát jedno procento dotázaných očekává, že rostoucí bariéry pro globalizaci zvýší v následujících třech letech náklady na IT. Nejvíce postiženy budou oblasti spojené se získáváním zdrojů, jako je: hledání nových talentů, potřeba rozšiřovat IT infrastrukturu (např. datová centra) a nutnost souladu s různými národními předpisy.

Podle zprávy začíná mnoho společností hledat odpověď na zvyšující se fragmentaci. Čtyři z pěti dotazovaných společností (80 %) se již snaží zohlednit překážky pro globalizaci ve svých strategických plánech. Zhruba polovina (51 %) již mění svoji globální IT architekturu a organizaci IT. Dvě třetiny firem (67 %) investují do automatizace, aby se vyhnuly omezením na trhu práce.

Čtyři doporučení, která pomohou firmám přizpůsobit jejich digitální transformaci:

Podívejte se na strategický proces z jiné perspektivy. Využijte více zdrojů na hodnocení dopadů a chování trhu. Měla by firma přemístit investice a změnit globální fungování v závislosti na trzích a právním systému?

Zmapujte datové toky a eliminujte rizika. Chraňte ty informační toky, které jsou důležité pro manažerská rozhodnutí a chod firmy. Posuďte, jak regulace dat, například ve vztahu k omezení sdílení dat za hranice daného státu, ovlivňuje obchodní model firmy. Znovu posuďte, kde a jak je nejvhodnější skladovat jednotlivé typy dat – pravděpodobně budete hledat kompromis mezi dostupností a bezpečností.

Stavte na lokálních výhodách. Nalezení rovnováhy mezi centralizací a lokálními investicemi je klíčové. Organizace se musí stát součástí místní ekonomiky na klíčových lokálních trzích. Patří sem rozvoj domácích zaměstnanců, zlepšování vztahů s lokálními technologickými partnery a dobré kontakty s místními úřady. Zvážit je ale třeba i správnou míru centralizace IT strategií, procesů a infrastruktury napříč všemi trhy.

Technologie jako součást řešení. Technologie nabízí řešení. Například 3D tisk může pomoci pružněji řídit globální výrobu. Umělá inteligence může pomoci překonat překážky spojené s přesunem talentovaných lidí do jiných zemí. Technologie blockchain může poskytnout bezpečnější, decentralizované a distribuované systémy pro ochranu dat a kyberbezpečnost.

Podobné články

Počet digitalizovaných netechnických firem roste, za světem ale stále zaostáváme

7. 10. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: Pixelmate)
V roce 2010 celosvětově do implementace digitálních technologií investovaly čtyři procenta netechnologických společností, vloni již šlo o více než 22 %. V ČR se dle odhadů podíl netechnologických firem ochotných digitalizovat pohybuje kolem 15 %, což je téměř dvakrát více než před pěti lety. Čtěte více

Firmy chtějí nasazovat technologie a inovovat, ale nevědí, jak na to

24. 9. 2019. (redaktor: Jakub Špaček, zdroj: ABSL)
Přínosy, které s sebou nese digitalizace a automatizace, mohou být ohromné. Firmy však velmi často neví, z jakého konce s adopcí technologií a optimalizací procesů začít. Dle expertů z ABSL je klíčem vzdělávání zaměstnanců, české firmy ovšem v tomto ohledu zaspaly za zbytkem světa. Čtěte více

Digitalizace je pro podniky prioritou, chybí však lidé s patřičnými znalostmi

4. 9. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: SAP Ariba)
Podle ředitelů nákupu dojde letos ve firmách k dalšímu zrychlování digitalizace nákupních procesů. Cílem je snaha posunout obor od administrativy směrem ke strategické obchodní roli. Tento posun s sebou nese organizování dodavatelské sítě, řízení inovací a růstu, sladění obchodních operací s etickými a sociálními hodnotami, stejně jako řízení rizik. Čtěte více

Jak se české malé a střední firmy zapojují do byznysu digitální Evropy

21. 3. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: PayPal)
Součástí bílé knihy Small Business Growth in Europe (Růst malých firem v Evropě) je analýza vzorové sady dat zahrnující údaje o 157 636 malých firmách, které s pomocí společnosti PayPal přijímají digitální platby v 28 zemích Evropské unie. Z výsledků analýzy například vyplývá, že nezáleží na tom, kde firmy sídlí - digitální ekonomika, exportní příležitosti a řešení pro online platby jim zajišťují stejné tempo růstu. Čtěte více